❰PDF / Epub❯ ☄ Labyrint Author Pavel Renčín – Dolove.info

Labyrint P e etla jsem to jedn m dechem Jazyk, kter m hrdinov v esk ch fantasy mluv , asto p sob nep irozen , tady ne Akce st d akci Chv lemi je na tom zn t, e to je prequel psan zp tn T m se na dal d ly, tady se mo n i odrazil ten zvl tn zp sob psan knihy, kdy se jej astnili fanou ci, co jako to neznal hlavn trilogie t ko docen m Mo n by byl lep zp sobe etby v tom po ad , jak byly knihy naps ny T i hv zdi ky d v m proto, e ten podzemn sv t je fakt hnusn a j nem m r da hnusn knihy Tak douf m, e v t hlavn trilogii se najde taky trochu sv tla, tady se na lo vlastn a v posledn kapitole. Skupina Lid , Kter Denn Potk V Me Na Ulici A Jimi Klidn M Eme B T I My Sami Etn , Student, D Chodce A Dal Se Probouz V Tajemn Ch Hlubin Ch Labyrintu Pra Sk Kanalizace Netu , Jak Se Zde Ocitli, Pro Tady Jsou A Hlavn Co Se Od Nich O Ek V Tak Za N Strastipln Cesta Zp T Na Povrch, Pln Nebezpe , Smrti, Temnoty A Bizarn Ch Tvor , Postav I M St, Na Jej M Konci U Nikdy Nem E B T V Echno Jako D VRom N Labyrint, Tvo C Prolog K Cyklu M Stsk V Lky, Vznikal P Vodn V On Line Podob Na Internetu, Kde Se Do Jeho Tvorby Aktivn Zapojovali I Ten I Kniha Tak Jako Bonus Obsahuje Krom Samotn Ho Textu I Nejzaj Mav J P Sp Vky Z Diskuze, Torzo Metalov Opery Labyrint, Komiksov Stripy A Jako P Ekvapen Zbrusu Novou Pov Dku Kr L Ol , Kter Na Rom N Voln Navazuje Hodnocen Labyrintu je docela o ek Pokud na n j budu nahl et jako na ojedin l internetov projekt, v n m se hranice mezi spisovatelem a ten em st raj , pak nem chybu Koment e, kter se objevily pod ka dou internetovou kapitolou, skv le simuluj zp sob vzniku cel ho d la i pro ty, kte nem li to t st a nebyli u projektu od za tku Rovn pom haj dotv et sv t, posuzovat, kde le el z m r autora a kde z m r ten , kter n pady jsou a jak moc je cel p b h d lem jeho ten Zasm jete, i zamysl te, jak byste se nad kapitolami sami nezamysleli Projekt jako takov je tedy na p t hv zd Labyrint jako kniha je na tom ov em h Mezi kapitolami jsem nem la dlouh asov prodlevy a cel p b h se p ede mnou rozev ral od sv ho za tku a po sv j konec Vynikl tak posun ve stylu stylech psan , nrov brouzd n p es p vodn krimi, p es survival, po m stsk fantasy, a k ak n eza ce P i ten je hodn c tit, e d j nebyl promy len dop edu, e se zvraty a nov informace um le roubuj na sebe a a dodate n se dom l , jak v ci alespo trochu solidn vysv tlit Labyrint jako kniha je na t i hv zdy Chcete li si tedy ten u t, neberte ho do rukou jako souvislou a b nou knihu P istupujte k n mu jako ke zvl tnosti, po ka d kapitole si t te koment e a nad souvislostmi se p li nezastavujte Pak si ho naprosto u ijete. Hodn , hodn moc dobr a poveden Knihu jsem etla jedn m dechem a rozhdon si hodl m p e st i zbytek m stsk ch v lek.. Moje hodnocen Tak tohle bylo naprosto fam zn ekala jsem od tajn ho sv ta pod Prahou ledacos, ale to co jsem nakonec dostala Moje fantazie se vedle fantazie Pavla Ren na najednou zd naprosto uboh a zakrn l.Ka d z postav Labyrintu byla tak fascinuj c a skv le vymy len Ka d m la svoje kouzlo a lov k nemohl jinak, ne si obl bit i ty nejv t padouchy a z por ky Krom skv l ho vykreslen postav si ale autor zaslou vzd t hold taky za jejich skv le zvl dnut v voj Kdo by ekl, e ze zd nliv bezmocn ho sta ka se stane smrteln nebezpe n voj k, kter jako by na el novou vnit n s lu a hrdost Kdo by ekl, e z kluka sn lka, kter si na prsou chr n svazky Pevnosti, se stane tak mocn arod j A nenechte m ani za nat o Valent n Ta pro la v vojem nejv t m a pro m sk tala nejv t p ekvapen.Taky popisovan sv t byl naprosto grandi zn P ern , zvr cen Ale grandi zn Tak plastick A posledn kapitola se v emi sv mi vysv tlen mi byla jedno velk WOW Kol a kolem, tahle kn ka m la v echno magii, p nu, chod c mrtvoly, nacisty, soudruhy, lidojedy, podzemn ho Dona Quijota, vlastn zna ku v na, super dopravn prost edky i K ju Gotta No v n , co v c byste cht li. P e teno rovnou dvakr t Jednou postupn , po kapitol ch s koment i z konce knihy a jednou na jeden z tah, abych si ucelila d j Rozhodn zaj mav , neot el , origin ln , dramatick a p i tom s mnoha a mnoha odleh uj c mi dialogy P buzn Neverwhere, kter m lo dle m ho n zoru podstatn sympati t j hrdiny i celkov n dech.


About the Author: Pavel Renčín

Nepoh dka z roku 2004 uk zal, e jde o spisovatele, jemu je z hodno v novat zv enou pozornost N sledoval tl rom n


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *