[Reading] ➸ Οἰδίπους Τύραννος By Sophocles – Dolove.info

What Man Wins Happiness Than Just Its Shape And The Ruin When That Shape Collapses Sophocles Oedipus Rex Has Never Been Surpassed For The Raw And Terrible Power With Which Its Hero Struggles To Answer The Eternal Question, Who Am I The Play, A Story Of A King Who Acting Entirely In Ignorance Kills His Father And Marries His Mother, Unfolds With Shattering Power We Are Helplessly Carried Along With Oedipus Towards The Final, Horrific Truth To Make Oedipus Accessible For The Modern Reader, Our Prestwick House Literary Touchstone Classics Includes A Glossary Of The Difficult Words, As Well As Convenient Sidebar Notes To Enlighten The Reader On Aspects That May Be Confusing Or Overlooked We Hope That The Reader May, Through This Edition, Fully Enjoy The Beauty Of The Verse, The Wisdom Of The Insights, And The Impact Of The Drama Οἰδίπους Τύραννος


About the Author: Sophocles

German editions15 thoughts on “Οἰδίπους Τύραννος

 1. says:

  What can I say about Sophocles Oedipus Rex that has not already been said Apart from the patricide and the infamous incest, this is an ancient tale of angst and overall calamity But since I recently revisited it, this legendary tragedy hasn t left my mind Look and learn all citizens of Thebes This is Oedipus.He, who read the famous riddle, an


 2. says:

  Look and learn all citizens of Thebes This is Oedipus.He, who read the famous riddle, and we hailed chief of men,All envied his power, glory, and good fortune.Now upon his head the sea of disaster crashes down.Mortality is man s burden Keep your eyes fixed on your last day.Call no man happy until he reaches it, and finds rest from suffering I


 3. says:

  Oedipus the King The Theban Plays 1 , Sophocles Oedipus Rex, also known by its Greek title, Oedipus Tyrannus Ancient Greek , or Oedipus the King, is an Athenian tragedy by Sophocles that was first performed around 429 BC Originally, to the ancient Greeks, the title was simply Oedipus , as it is referred to by Aristotle in the Poetics It is thought t


 4. says:

  Sometimes life s a real bitch Fate is unavoidable in ancient Greek Tragedy Trying to avoid it will only lead to it, and doing nothing will lead you there too So if a God tells you that you will die at the hands of your son, and that he will then go on to steal your wife, you d best do nothing because it s going to happen anyway Any preventative action


 5. says:

  Book Review 4 out of 5 stars to Oedipus Rex, the first of The Theban Plays, written by Sophocles around 430 BC If you are unfamiliar with Greek tragedies, the thing you need to know most is that the authors often played with the concept of fate not just that some things are meant to be or to come back and haunt you, but that there is always going on t


 6. says:

  THE EYE THAT DIES I have not read Sophocles text recently, but listened to this exceptional audio edition Powerfully acted out, with an eerie chorus and dramatic music, it has been a superb experience.I have come back to this play now in a roundabout way As part of a Seminar on Aesthetics, The Eye that Thinks, imparted in the Prado Museum, we were prompted b


 7. says:

  nothin like a forced reread in order to write a terrible paper classic oedipus always going and getting himself into life ruining, city destroying shenanigans


 8. says:

  Oedipus of Sophocles is a great work of art written by a great poet,this play symbolizes for the human misery and despairthe torments of the human soul,the innocence and guilt,Wisdom Out of Suffering and Fate that determines many things no matter how we struggle to change it.Oedipus hears about his dreadful fate from the Delphic oracle and flees from Corinth But i


 9. says:

  You ll enjoy this book if you like Plays duh Ancient Greece also duh A fast read Gods who release plagues on a kingdom to ignite drama view spoiler Patricide and incest I mean, not necessarily like them, but tolerate them haha hide spoiler


 10. says:

  Chi tra gli umani, chi riceve pi felicit di quanta ne basti per sembrare felice .Mi sono ritrovata a voler rileggere questo dramma, affrontato pi volte sui banchi di scuola, per i numerosi richiami che Pamuk ne fa nel suo la donna dai capelli rossi Volevo capire l ossessione che il personaggio ha per questo mito e niente meglio che ritornare sui propri passi Edipo l a


 11. says:

  Fear What has a man to do with fear Chance rules our lives, and the future is all unknown Best live as we may, from day to day.


 12. says:

  I d say spoiler alert but it seems ridiculous I ve taught this play for years, and I think this year I finally decided what makes this play great My students never feel sympathy for Macbeth, but they do for Oedipus, and that always used to bother me They whine in their teenage attitudinal voices, But he didn t know that was his father I always respond, So it s ok to KILL PEO


 13. says:

  2500


 14. says:

  Tek kelime ile m kemmel ns z kitab n yar s n olu turuyor ve nbilgi olmas ad na ok g zel detaylara yer verilmi Yaln z ge enlerde okudu um Zweig eserinin ns z nde yapt klar gibi yine b t n kitab n hikayesi zetleniyor Zaten okurken anlayaca m z k s mlar n neden k saca zetlendi ine bir t rl anlam veremesem de 2500 sene nce tanr lar n plana karan bir topluma ait bu eserde tanr lar n key


 15. says:

  Thebai halk hastal k, k tl k, l do an ocuklar gibi b y k felaketlerle bo u maktad r Thebai nin Kral Oidipus g l , d r st ve adil bir adamd r Saray n n n ne gelip ondan are bulmas n bekleyen halka elinden geleni yapaca n s yler, yle de yapar reneceklerinin ba na ne belalar a aca n nereden bilsin Tam bir facia Kitab hala okumam olanlar ns z kitab bitirdikten sonra okursa ok daha iyi olu


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *