❴Download❵ ➶ Křižník Thor Author František Novotný – Dolove.info

Křižník Thor P esazen n mo n ho, korz rsk ho rom nu do bl zk budoucnosti, kde se Evropa hrout pod blok dou a nam sto slizk ch le Francouz se po gl bu roztahuj agresivn a ni je samo o sob docela nosn Taky popisy n mo n ch bitev i pestr slo en pos dky, ve kter se octnou dohromady hackuj c aj ci, agentka Mossadu, skot t nafta i a som l t pir ti taky maj n co do sebe Na druhou stranu to na mne m sty p sobilo tak n jak moc schematicky hlavn hrdinov jsou ze za tku moc asto ve spr vn as na spr vn m m st a spr vn p ipraveni i kdy po tlam taky dostanou mnohokr t a i ta politick situace je takov trochu ploch hlavn co se t e an , kte jsou vykresleni vlastn moc nejsou vykresleni P edstava, e po des tk ch let najednou nsk vl da prohl s n co jako Haha, cel ten st tn kapitalismus byl jenom trik, abychom ukol bali v s zm k il b lochy, fskute nosti furt stalinsk socjalisti a postupn v podstat dobudou celou Zem kouli je takov moc prvopl nov ani se tam nevyskytne dn z sadn personifikovan nsk protivn k, jen masa robot , lod a voj k Hodn se v tom asi odr autorovy politick n zory, kter v cem n z ejm odpov daj hlavn mu proudu Neviditeln ho psa to by mi samo o sob nevadilo, i kdy mi to n kdy p ijde a moc panik sk , k tomuhle druhu literatury n jak ta stereotypizace nep tele pat a Novotn nen generick internetov diskut r a t eba s muslimsk postavavy umis uje do d je docela zaj mav a neprvopl nov ale p ijde mi, e je to m sty prost a moc ploch a tla en t eba ve Valhale bylo zlo vykresleno podstatn plasti t ji Tady by m sto an klidn mohli b t ufoni nebo Cthulhu spawns a zas tolik by se nezm nilo. Zpo tku m trochu polekala odbornost, kter zpomalovala nap nav d j, cel je to hodn takov klu i literatura, ale nesm rn autentick a tiv Dok zala jsem si to p edstavit, dozv d la se spoustu v c a na konci i tu slzu uronila Par dn n mo n dobrodru n n ez. Another rating 7 10Not bad, I liked the story and characters but for me there were just too much of technical mumbo jumbo P E Se Rok , Z Padn Sv T Je V Rozkladu, USA Zkrachovaly A Vyklidily V Echny Glob Ln Pozice Tato Situace Se Smrteln Dot K I Mezin Rodn Ho Obchodu, Kdy Na Nik M Nest E En Ch N Mo N Ch Tras Ch Vypuk Chaos A Mezi R Zn Mi Korz Rsk Mi A Pir Tsk Mi Plavidly Se Za N Bojovat O Ka D Tanker Nebo Kontejnerovou Lo S Drahocenn M N Kladem Elektroniky Pod Z Minkou, E Cht J Obnovit Po Dek, K I Uj U Evropsk Ch B Eh Nsk Eskadry Jejich Skute N M C Lem Je Ale N Mo N Blok Da Evropy, Kterou Cht J P Inutit, Aby Jim Bez Boje Padla Do Kl Na Evropsk Unie Se Pot C Na Pokraji Padku, Zoufale Postr D Suroviny, Hlavn Ropu, Ale Nem Dostate N Vojensk A N Mo N S Ly, Aby Zabezpe Ila Obchodn Trasy A Prolomila Nevyhl Enou Blok Du Miliony Lid Se Ze Dne Na Den Ocitaj V B D , Vypukaj Pouli N Nepokoje, Nikdo Nev , Co Bude Z Tra


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *