[KINDLE] ❆ Co s námi bude? Stručná historie příštích 20 let By Milan Vodička – Dolove.info

Co s námi bude? Stručná historie příštích 20 let Rozhodn zaj mav Nejd v si lov k k Teda to se snad zbl znil, to u je tro ku moc, ne A pak n m hezky mezi o i nap l , e to nen budoucnost, e u se t eba i stalo mo n v men m m tku, ale stejn Sice ch pu, e, jak psal na konci, nen mo n v ude d t odkazy, ale ocenila bych kdyby t eba na internetu byl n jak dokument, kde by byly v echny posb r ny.Tak e pokud m te r di takov coby kdyby, tak doporu uji Zvl kdy si lov k uv dom eho v eho si nev iml.Jen bych doporu ila, aby kontrola byla tro i ku pe liv j N kolikr t v ty pln ned valy smysl, a to v t inou jenom kv li p eklep m nebo patn m p dem T eba kdy se zlo in jde nahl sit na polici. Ve sv podstat dosti dobr kniha progn z na p t ch 20 let Dotkne se prakticky v ech t mat, kter by n s mohla v p t ch letech ekat.Pan Vodi ka uvede kontext a n sledn nast n hlavn mo nosti v voje i st vaj c trendy Jednotliv l nky jsou tiv a velmi dobr je i porovn n se studi ze sedmdes t ch let o tom, jak bude vypadat rok 2000 Osobn m mrz zejm na to, e kniha nem p esah odborn , tj odkazy na zdroje zpr v, ale jen seznam podobn ch futurologick ch publikac T mata tak , zd lo se mi, nejsou nijak specificky azen a ani se nesna o ucelen propojen n hled na budoucnost, a jde i v jednotliv ch p sp vc ch vid t, e t mata jsou propojen. Dozv d la jsem se v ci, o kter ch jsem p edt m nem la tu en celosv tov genobanka rostlinn ch semen, konkr tn postupy na z chranu Zem p ed asteroidy, m d l v t v znam profesion ln ch voj k nebo existence skupin lid prepper , kte se re ln p ipravuj na apokalypsu a fakta, nad kter mi se lov k m e sp d l zamyslet co pro n s znamen internet, jak bychom si poradili b hem n kolikadenn ho blackoutu, zanikaj c jazyky, p esun v roby ze z padu na jih a v chod n kter v ci se mi zd ly trochu nepodlo en , ob as sp snaha o senzaci , hodn informac , t zapamatov n P edpov dat je t k , zvl kdy jde o budoucnost Dokazuje to asi i nejzaj mav j kapitola v samotn m z v ru knihy, kter popisuje predikce z roku 1980 na dal ch 20 50 let, vypracovan komis v dc pov en ch prezidentem Jimmy Carterem USA N kdy v p t ch 50 letech se prezidentem stane ena, id, p slu n k n kter z etnick ch men in a mo n i ernoch, ale ten by byl a na posledn m m st mezi t mi, kte by toho mohli dos hnout.Milan Vodi ka nen odborn k na futurologii Neup r m mu velk rozhled, koneckonc je to redaktor MfD, s m se ale pasuje pouze na nad ence v p edv d n budoucnosti, kter informace popsan v knize pochytal.Kniha m 38 kapitol, kter krom v voje technologi a kosmonautiky zachycuj snad ka d aspekt spole nosti Kdyby v ak pan Vodi ka zvolil men po et t mat a v ka d z nich el mnohem v ce do hloubky, ocenil bych jeho d lo v ce Proto e c l na mainstream, ka d si v knize najde to svoje, ale opravdov z jemci o problematiku spokojen nebudou.N kdy je autorova bli neinformovanost hodn zn t Nap klad v kapitole Den, kdy do la ropa celou dobu spekuluje, jak bude sv t bez fosiln ch paliv vypadat Douf , e t eba n kdy n kdo v budoucnu vymysl alternativn pohon, t eba motor na vodu.O elektrick ch automobilech v ak nen ani zm nka Naprosto absurdn M l jsem pocit, jako by pan Vodi ka tuhle kapitolu psal v roce 2005 a pak se j u nenam hal aktualizovat.Kdy krout m hlavou nad seky, ve kter ch se vyzn m, mus m z konit zpochyb ovat i hodnov rnost kapitol, kter m tolik nerozum m.Abych jenom neprskal, n kter t mata m hodn bavila sti o preppingu, hmyzu na tal i v etn recept a t eba i o o ivov n vyhynul ch zv at m inspirovaly k dal mu studiu na Internetu.Moc nesouhlas m s kritikou, e je kniha moc depresivn Jasn , o katastrofick ch sc n ch se tu do tete ast ji, ne by se v m l bilo, ale to k predikc m budoucnosti v dycky pat ilo. Kapitoly postihuj c v echny mo n sc n e Politika, sociologie, po as , fauna i fl ra, technologie i lov k Chv lemi z bavn ten , ob as i depresivn a mraziv. The first half of the book has five stars from me Second half has three stars Totally it is four stars But finish is very good again. Tak tohle byla dozajista zklam n je to povrchn , nevyzdrojovan by to autor v doslovu obhajuje a pro alespo trochu informovan ho ten e to nic nov ho nep in Pro m byla jedin novinka ot zka Tibetu a vody tedy pokud je to tak Pr v ta forma, absence zdroj a celkov z zem autora bohu el sv d k tomu, e knihu prost nem u br t jako d v ryhodnou a konkr tn informace v n obsa en m m tendence pova ovat za jedna pan pov dala i ten Tibet si budu muset vygooglovat, jestli je to relevantn informace Probl m je, e autor naprosto evidentn vych z z v t sti z novinov ch a asopiseck ch zdroj mainstreamu a tyto zdroje informac ji del dobu nejsou v rohodn a tud na nich stav t jak koliv odhady je prakticky nemo n.Kdy to srovn m s Friedmanem nebo Fukuyamou, tak je to vlastn nesoum iteln , tito auto i Vodi ku p esahuj ve v ech sm rech o hektar Tak e pro n koho, kdo o t matu nic nev , je to mo n zaj mav vod do t matiky ale mus to br t s rezervou , pro n koho, kdo o t matu ji n co v , je takhle kniha ztr ta asu.Kontext David na tuhle kn ku narazil n kde v kontextu preper a zaujala ho, tak e jsem mu ji p j ila jako e v p j ku z LBC KV a kdy u byla p j en , tak jsem si ji p e etla taky.Prvn v ta Naschv l, jestli v te, co nebo kdo je to pizzly Posledn v ta Ale v m a stru n historie p t ch dvaceti let vyjde perfektn. Ani Si To Uv Domujeme, Stoj Me V Dy Jednou Nohou V Budoucnosti A Na Adu Vymo Enost I Probl M Ji M Me Zad L No Co N S Tedy Ek Jak Bude Budoucnost V Oblasti Automobilismu, Sportu, Kulin Stv , Sexu, Cestov N A Z Bavy Jak Katastrofy N M Hroz Jak Velmoci Se Zrod , Kter Civilizace Za Nou Upadat A S Jak Mi Zv Aty Budeme Na T To Planet Spolu T Doporucuji vsem ktere zajima, co s nami bude Geopolitika, Sociologie, Psychologie, Ekologieod vseho neco Hodne napovi nektere nazvy kapitol Sex, jak ho teprve poznate Jak se bude krast a loupit M uz vas pes pravnika na p li velk na l sku Den, kdy do la ropa nebo voda, Den kdy prestane fungovat internet, Ktere zviratka zase uvidime a ktere ne, i Jazyky, kter ubydou Hodne vyzivne cteni. Velmi zaj mav kniha pln podn t k zamy len.Jedin , co mi trochu chyb lo byly citace Kniha ob as p sob dojmem, e historky, kter autor pou v k dokreslen jsou od zdroje Jedna pan pov dala Jinak maxim ln spokojenost, super je, e se kniha d pou t i do v uky o informa n etice.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *